ΠΡΟΪΟΝΤΑ


ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η ME.C.I. αντιλαμβανόμενη τις τεράστιες αλλαγές που συντελούνται στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω του «Καλλικράτη» προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα σε Ο.Τ.Α. τα οποία στοχεύουν στην ομαλή μετάβασή τους από το «παρόν» στο «μέλλον» της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη ανάπτυξή τους.ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΟΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Η ψήφιση και εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ εισάγει νέα δεδομένα στην δομή και λειτουργία της Αυτοδιοίκησης. Οι σοβαρές αναπροσαρμογές αφορούν στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση κατά κύριο λόγο.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν στην μεταφορά δεκάδων αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος, την παλαιά νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή διοίκηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως :
 • αρμοδιότητες πολεοδομίας
 • περιβαλλοντικής πολιτικής, 
 • εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών, 
 • καθορισμός και παρακολούθηση της λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών, χορήγηση αδειών λειτουργίας για μια σειρά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ήταν στην αρμοδιότητα της νομαρχίας (πχ αρτοποιεία), συμπληρωματική δραστηριότητα σχετικά με τον ΟΔΔΥ, 
 • η τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στα σχολεία, 
 • η καταβολή κοινωνικών επιδομάτων, 
 • η ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, 
 • η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, 
 • ένα πλήθος αρμοδιοτήτων που αφορούν στην γεωργία, αλιεία και κτηνοτροφία. ΚλπΌλα τα παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 95 του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ πρέπει να  τεθούν σε εφαρμογή κατά περίπτωση από 1.1.2011 μέχρι την 1.1.2013, όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει άμεσα να γίνουν οι απαραίτητες οργανωτικές αλλαγές.


Οι νέες ρυθμίσεις επίσης αφορούν  στην μορφή και τον αριθμό νομικών προσώπων και επιχειρήσεων που μπορεί να διαθέτει ένας ΟΤΑ


Αφορούν τέλος,
 • στην υποχρεωτικότητα της ύπαρξης και λειτουργίας μίας σειράς διοικητικών δομών στα πλαίσια των ΟΕΥ,
 • στη καθιέρωση μίας σειράς νέων θεσμών, 
 • όπως είναι ο συμπαραστάτης του Δημότη και των επιχειρήσεων, 
 • η εκτελεστική επιτροπή,
 • η οικονομική επιτροπή,
 • η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, 
 • το συμβούλιο μεταναστών, 
 • η επιτροπή ποιότητας ζωής και τέλος 
 • ότι αφορά στην δομή, τις αρμοδιότητες και την λειτουργία των δημοτικών ή και των τοπικών κοινοτήτων.JESSICA- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

Το JESSICA δεν είναι νέα πηγή χρηματοδοτήσεων, αλλά ένας νέος μηχανισμός χρησιμοποίησης των υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων και των αντίστοιχων πόρων.

Είναι ένας μηχανισμός συνδυασμένης, λοιπόν, χρήσης πόρων που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, από το εθνικό κράτος, από τους τοπικούς ή περιφερειακούς φορείς από τους ιδιώτες και από δανειακά κεφάλαια.

Οι δικαιούχοι είναι ίδιοι με εκείνους που αποτελούν δικαιούχους για τα διαρθρωτικά ταμεία, πάντα σε σχέση με τους περιορισμούς που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο.

Στόχος του «προγράμματος» είναι η δημιουργία ενός Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης που επενδύουν σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για έργα που περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια αστικής ανάπτυξης.


Το κλειδί του «προγράμματος» είναι η «ολοκλήρωση», δηλαδή η αντιμετώπιση όλων των πολιτικών, σχεδίων και προτάσεων ως ενός συνόλου αλληλοσυνδεόμενων πράξεων και στοιχείων.
Οι επιλέξιμες προτεραιότητες του «προγράμματος» είναι:

 • Αστικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της ύδρευσης και αποχέτευσης και της ενέργειας κλπ.
 • Χώροι της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για τουρισμό ή άλλες αειφόρους χρήσεις.
 • Επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών μονάδων/εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποψίλωσης εγκαταστάσεων και της εξυγίανσης
 • Χώροι γραφείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για τους τομείς της πληροφορικής ή και της έρευνας και ανάπτυξης.
 • Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης
 • Πανεπιστημιακά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών, βιοτεχνολογικών και άλλων εξειδικευμένων εγκαταστάσεων.Η δομή των σχεδίων JESSICA φαίνονται ως εξής:
Κράτος μέλος + Επενδυτές + Δήμοι (πόλεις) ή Περιφέρειες =Ταμείο Αστ. Ανάπτυξης


Προαιρετικά συμμετέχουν:

Ταμεία συμμετοχών (ΕΤΕπ), Διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και Τράπεζες
Σ.Σ: Οι εισφορές σε γη και κτίρια αποτελούν τμήμα χρηματοδότησης του ΤΑΑΆρα το ΤΑΑ έχει κεφάλαια από όλους τους παραπάνω καθώς επίσης και δανειακά κεφάλαια αν χρειαστεί.
Απαραίτητη προϋπόθεση η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που θα δημιουργήσει κεφάλαιο είτε προς διανομή και εκμετάλλευση, είτε προς επιστροφή ενισχύσεων.


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η MECI παρέχει υποστήριξη στον τομέα  της συμβουλευτικής για χρηματοδοτήσεις επενδύσεων αρχικά ενημερώνοντας τους πελάτες μας για πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης και στη συνέχεια  αναλαμβάνοντας πλήρως την μελέτη και παρακολούθηση των έργων.

Mediterranean Center of Innovation
Υψηλάντου 4, ΤΚ 15343 Αγ. Παρασκευή
Tηλ.  2106083940,  Fax  2106393480
E-mail  info@meci.gr
Copyright 2010 Meci Κατασκευή Ιστοσελίδων Smallweb